English
中      文
Copyright © 2011 Soka Art Center
京ICT备05058271号

Chan Chih-Ping

 • Chan Chih-Ping
  Mini Cosplay- Chun-Li
  Citron
  20x15.5x66cm
  2018

 • Chan Chih-Ping
  Mini Cosplay- Annie 1
  Tochigi
  27.5x8.5x20cm
  2018

 • Chan Chih Ping
  Carefree Hat
  Cypress
  18 x 12 x 60 cm
  2015

 • Micro Play-Candy Candy
  Cypress、Acrylic
  L 18 x W 13 x H 60 cm
  2014

 • Golden Warhorse
  Camphor、Gold Leaf
  L 13.5 x W 9.5 x H 29.5 cm
  2014

 • Quiet Hat
  Cypress、Acrylic
  L 13 x W 9 x H 49.5 cm
  2014

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve –Little comfortable Hat
  Juniper(top) camphor(bottom)
  22x31x73cm
  2011

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve – Body
  camphor
  21x11x9cm
  2011

 • Chan Chin-Ping
  Breeze Head-on
  camphor
  23x15.5x41cm
  2011

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve – The Magic Hat
  camphor
  18x15.5x68.5cm
  2012

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve – The Trend Hat
  camphor(main) cypress(basic)
  19x13x79cm
  2012

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve – Hat of Justice
  camphor
  16x18x70cm
  2012

 • Chan Chin-Ping
  Dissolve - Naughty Hat
  camphor
  16x14x60cm
  2012

 • Dissolve-stubbron hat