Zeng Jianyong: Tangram

Aug 14 - Oct 01, 2021

Soka Art Beijing