The Taste of Life

Dec 12, 2014 - Jan 31, 2015

Soka Art Beijing

 • Chen Qing Qing

  Organ No.01
  Original 2004 ( Print 2013 )
  Print
  100 x 60 cm
 • Chen Qing Qing

  Plain
  2007
  Fiber
  130 x 78 x 7.5 cm
 • Chen Qing Qing

  Flowers
  2011
  Fiber
  175 x 68 x 7.5 cm
 • Chen Qing Qing

  Enlightenment
  2011
  Fiber
  115 x 112 x 8 cm
 • Gu Liming

  Qin Shubao on Horse
  2014
  油彩 / 画布
  100 x 73 cm
 • Wu Mingzhong

  Time No. 04
  2014
  Acrylic on Canvas
  300 x 180 cm
 • Wu Mingzhong

  Heaven and Earth No.07
  2013
  油彩 / 压克力彩(丙烯)/ 画布
  300 x 200 cm
 • Du Pu

  The night
  2014.5
  Oil on Canvas
  122 x 85 cm
 • Du Pu

  Summer
  2005.10
  Oil on Canvas
  46 x 61 cm
 • Du Pu

  Summer Rain
  2005.10
  Oil on Paper
  46 x 61 cm
 • Che Qianzi

  Lotus
  2014
  Color Ink on Paper
  35 x 35 cm
 • Che Qianzi

  Everything Goes Well
  2014
  Color Ink on Paper
  35 x 35 cm
 • Che Qianzi

  Cat
  2014
  Color Ink on Paper
  33 x 33 cm
 • Che Qianzi

  Fruit
  2014
  Color Ink on Paper
  33 x 33 cm
 • Che Qianzi

  Bottle of Flower
  2014
  Color Ink on Paper
  33 x 33 cm
 • Che Qianzi

  Bottle of Plum
  2014
  Color Ink on Paper
  35 x 5.5 cm
 • Che Qianzi

  Four Screens
  2014
  Color Ink on Paper
  33 x 33 cm
 • Li Jun

  Brothers
  2014
  Ink on Paper
  80 x 400 cm
 • Li Jun

  Caged Pair
  2014
  Ink on Paper
  60 x 180 cm
 • Li Jun

  Face to
  2014
  Ink on Paper
  180 x 180 cm
 • Lin Guocheng

  Chixiao
  2014
  Pen / Ink / Paper
  150 x 240 cm
 • Geng Mu

  Avalokitesvara
  2014
  Oil on Canvas
  120 x 80 cm
 • Geng Mu

  Hear, Listen
  2014
  Oil on Canvas
  109 x 69 cm
 • Geng Mu

  Moonlight Avalokitesvara
  2014
  Oil on Canvas
  120 x 80 cm
 • Geng Mu

  Bodhisattva
  2014
  Oil on Canvas
  150 x 120 cm
 • Geng Mu

  Dumu Praise
  2014
  Oil on Canvas
  150 x 120 cm
 • Shi Yanliang

  Small Apple
  2013
  Oil on Canvas
  20 x 15 cm
 • Shi Yanliang

  Christmas Maid
  2014
  Oil on Canvas
  108 x 65 cm
 • Shi Yanliang

  Little Dream
  2013
  Oil on Canvas
  20 x 23 cm
 • Jiang Chuan

  Light of Bone
  2014
  Oil and Acrylic on Canvas
  69 x 34 cm x 5
 • Jiang Chuan

  Eyes of Bodhi
  2014
  Oil on Canvas
  45 x 26 cm x 4
 • Jiang Chuan

  Heart Master
  2014
  Oil on Canvas
  53.5 x 35.5 cm
 • Wang Mengsha

  Cat Forest
  2014
  Colour Ink on Paper
  243 x 124 cm
 • Wang Mengsha

  Green Stone
  2014
  Colour Ink on Paper
  68 x 42 cm
 • Wang Mengsha

  Man in the Mirror
  2014
  Colour Ink on Paper
  81 x 25.5 cm
 • Wang Mengsha

  Opps
  2014
  Colour Ink on Paper
  66 x 45 cm
 • Wang Mengsha

  Lute
  2014
  Colour Ink on Paper
  69 x 43 cm
 • Wang Mengsha

  Mandarin Duck
  2014
  Colour Ink on Paper
  78 x 10.5 cm
 • Wang Mengsha

  Mirror Flower Water Moon - Couplet
  2013
  Colour Ink on Paper
  31 x 77 cm x 2
 • Wang Liya

  Scenes 1
  2014
  Oil on Canvas
  45 x 60 cm
 • Wang Liya

  Scenes 2
  2014
  Oil on Canvas
  45 x 60 cm
 • Wang Liya

  Scenes 3
  2014
  Oil on Canvas
  45 x 60 cm
 • Wang Liya

  Female Portrait No. 1
  2014
  Oil on Canvas
  40 x 40 cm
 • Wang Liya

  Female Portrait No. 2
  2014
  Oil onCanvas
  40 x 40 cm
 • Wang Liya

  Female Portrait No. 3
  2014
  Oil on Canvas
  40 x 40 cm
 • Wang Liya

  Female Portrait No. 4
  2014
  Oil on Canvas
  40 x 40 cm